Bližnímu ku pomoci, obci ku cti.

Modlitba hasiče
Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane, dodej mi síly dost.
V náruči vynést dítě, když ještě nevypršel čas, 
ale i starce, matku, která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem, 
před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem.
Když i Tvé vůle se má stát, že sám přitom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání jsem jiným lidem dal.

Hasičské desatero


1.Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. 
2.Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3.Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytčně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví. 
4.Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše. 
5.Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6.Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná. 
7.Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8.Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil. 
9.Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.

10.Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.


Jak se hasič chovati má

1-Hasič má ve službě i mimo ni počestně a mužně chovati, má dbáti toho, aby s občanskými zákony do sporu nepřišel, aby dobrého mravu nerušil a pověst svou čistou a neposkvrněnou si zachoval.

2-Hasič má ve službě zachovati klid, nemá příliš křičeti ani zbůhdarma mnoho mluviti, neb s jinými lidmi se hádati, a to ani ne, domnívá-li se, že se mu křivda děje. Hasič ať si počíná vždy s klidem a rozvahou. Lépe několik vteřin rozvažovati, ale pak tím rychleji a odhodlaněji pracovati.

3-Přesnou kázeň má hasič zachovati ve službě na puntík.

4-Poslušným buď hasič, rozkazy, které od svých představených obdrží, ať bez odmluvy, rychle a dobře provádí.

5-Vytrvalosti buď u hasiče dostatek, hasič nesmí být každou sebe menší námahou, kterých ve službě právě jest dosti, zachvácen. Aby nejlépe, často-li bude choditi do cvičení. 

6-Opilství ať se hasič nejpilněji varuje.

7-Hasič měj zmužilost a rozvahu.


Desatero pro velitele dobrovolných sborů hasičských

1-Byl-li jsi zvolen velitelem sboru hasičského, nestal jsi se ještě pánem jeho.

2-Važ sobě důvěry těch, kdož tě volili, všem pak dokaž počínáním svým, chceš být dobrým přítelem i vůdcem.

3-Snaž se, abys čase nejkratším osvojil sobě potřebných odborných vědomostí, bez kterých nemůžeš se stati dobrým velitelem.

4-Jdi ve všem co se týče cti a dobra sboru tobě svěřeného, příkladem napřed.

5-Uložené tobě povinnosti rád a svědomitě plň a k tomu přihlížej, aby i ostatní tak činili.

6-Pečuj stále o veškeré přístroje hasicí a záchranné, jakož i o náležitý výcvik všeho členstva, aniž pomíjej stránky vlastenecké a vzdělávací.

7-Chceš-li, aby členové sboru tobě svěřeného ovládáni byli statečnosti, obětavosti a nezištností, sám takovým býti musíš.

8-Zdraví a bezpečnost členstva jako své vlastní střež a jen tenkrát nebezpečí vydávej, jedná-li se o záchranu života bližního.

9-U občanstva, ať té či oné národnosti nebo náboženství, chovej se při vykonávání úřadu svého naprostou nestranností.

10-Řiď se ve všem všudy předpisy organizačními, aniž pohrdej podniky svépomocnými, čti vše, co písemnictví hasičské ti podává a dbej, aby i ostatní příslušníci sboru tak činili.


 

 

IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one